Зміст навчання за ступенем бакалавра

Зміст навчання
Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» 
Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 
спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві»

Підготовка бакалаврів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» у Донецькому національному університеті економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського здійснюється з 1963 року.
Підготовка бакалаврів здійснюється відповідно до навчального плану, затвердженого Постановою Вченої ради університету. 
Навчальний план підготовки бакалаврів з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» передбачає:
- 7200 годин (240 кредитів ECTS) навчання (чотири роки); 
- вивчення двох блоків навчальних дисциплін: самостійного вибору навчального закладу, вільного вибору студента.

 Таблиця 1 – Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Назва дисципліни

Семестр

Кількість кредитів ECTS

Кількість годин всього/на тиждень

Анотація дисципліни

1

Історія української державності та культури

1

5

150/5

Переглянути

2

Іноземна мова

1

5

150/5

Переглянути

3

Філософія

1

5

150/5

Переглянути

4

Ділова українська мова

2

5

150/5

Переглянути

5

Соціологія і психологія

2

5

150/5

Переглянути

6

Політологія

3

5

150/5

Переглянути

7

Вища математика

1

5

150/5

Переглянути

8

Харчова хімія

1,2

8

120/4
120/4

Переглянути

9

Фізика

2

5

150/4

Переглянути

10

Мікробіологія та товарознавство харчових продуктів

3

3

90/3

Переглянути

11

Фізіологія, гігієна та санітарія

3,4

8

120/4
120/4

Переглянути

12

Мікробіологія та товарознавство харчових продуктів

4

4

120/4

Переглянути

13

Інформаційні технології та системи

8

4

120/6

Переглянути

14

Основи кулінарної майстерності

2

5

150/5

Переглянути

15

Процеси і апарати харчових виробництв

3

4

120/4

Переглянути

16

Устаткування в ресторанному господарстві

4

4

120/4

Переглянути

17

Теоретичні основи харчових технологій

4

6

180/6

Переглянути

18

Маркетинг

5

5

150/5

Переглянути

19

Устаткування в ресторанному господарстві

5

3

90/3

Переглянути

20

Харчові технології

5,6

8

120/4
120/4

Переглянути

21

Методи контролю в галузі

6

5

150/4

Переглянути

22

Організація ресторанного господарства

5,6,7

12

360/4
360/4
360/4

Переглянути

23

Технологія продукції в ресторанному господарстві

5,6,7,8

26

180/6
240/8
180/6
180/6

Переглянути

24

Менеджмент підприємств ресторанного господарства

7

4

120/5

Переглянути

25

Економіка підприємства ресторанного господарства

7,8

6,5

90/3
105/3,5

Переглянути

26

Ознайомча практика

3

90

Переглянути

27

Навчально-виробнича практика

3

90

Переглянути

28

Технологічна практика на підприємствах ресторанного господарства

3

90

Переглянути

29

Практика (виробнича) переддипломна

9

6

180

Переглянути 

Таблиця 2 – Дисципліни вільного вибору студента

Назва дисципліни

Семестр

Кількість кредитів ECTS

Кількість годин всього/на тиждень

Анотація дисципліни

1

Господарське право

5

4

120/4

Переглянути

2

Етика службового спілкування

Переглянути

3

Правознавство

Переглянути

4

Інформатика та інформаційні технології

3

90/7,5

Переглянути

5

PR технології в ресторанному бізнесі

Переглянути

6

PR технології в готельному бізнесі

Переглянути

7

Біохімія

3

4

120/4

Переглянути

8

Фізична та колоїдна хімія

Переглянути

9

Аналітична хімія

Переглянути

10

Поглиблене вивчення харчової хімії

3

3

90/3

Переглянути

11

Поглиблене вивчення теоретичної механіки харчових виробництв

Переглянути

12

Фізико-хімічні основи технології

Переглянути

13

Інженерна графіка та прикладна механіка

4

3

90/3

Переглянути

14

Сучасні меблі в готельно-ресторанному господарстві

Переглянути

15

Технологія міні-виробництв

Переглянути

16

Основи наукових досліджень та інтелектуальна власність

4

3

90/3

Переглянути

17

Теорія систем та системний аналіз

Переглянути

18

Патентознавство

Переглянути

19

Основи автоматизованого проектування та дизайн об’єктів ресторанного господарства

6

4

90/4

Переглянути

20

Сервісологія

Переглянути

21

Менеджмент персоналу закладів ресторанного господарства

Переглянути

22

Основи охорони праці

2

3

90/3

Переглянути

23

Безпека життєдіяльності

Переглянути

24

Вступ до фаху

Переглянути

25

Громадське будівництво

4

3

90/3

Переглянути

26

Комп'ютерна графіка

Переглянути

27

Сучасні архітектурні рішення

Переглянути

28

Поглиблене вивчення технології в ресторанному господарстві

7

4

90/4

Переглянути

29

Поглиблене вивчення організації ресторанного господарства

Переглянути

30

Організація ресторанного господарства

Переглянути

31

Проектування закладів ресторанного господарства

7,8

6

180/4 
180/2

Переглянути

32

Естетика інтер'єру та дизайн

Переглянути

33

Кейтерінг

Переглянути

34

Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства

8

4

90/4

Переглянути

35

Ресторанне господарство країн світу

Переглянути

36

Технологія напоїв

Переглянути

37

Тренінг 1

3

90/7,5

Переглянути

38

Тренінг 2

3

90/7,5

Переглянути

39

Тренінг 3

3

90/7,5

Переглянути

40

Тренінг 4

3

90/7,5

Переглянути

41

Тренінг 5

3

90/7,5

Переглянути

Атестація здобувачів вищої освіти

 Атестація здійснюється на підставі оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок, що передбачено «Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра» напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» за спеціалізацією «Технології в ресторанному господарстві».

Атестація включає:
- 32 екзамени;
- 24 заліки;
- 2 курсові роботи;
- 3 курсові проекти;
- комплексний екзамен за фахом («Технологія продукції в ресторанному господарстві», «Організація ресторанного господарства», «Проектування закладів ресторанного господарства»);
- виконання та захист випускної роботи. 

Таблиця 3 – Атестація

Назва дисципліни

Семестр

Кількість кредитів ECTS

Кількість годин всього/на тиждень

Форма контролю

1

Комплексний екзамен за фахом («Технологія продукції в ресторанному господарстві», «Організація ресторанного господарства», «Проектування закладів ресторанного господарства»)

9

1,5

45

Екзамен

2

Виконання та захист випускної роботи

9

9

270

Екзамен