Праці Назаренко І.А.

Статті

1

Юдіна Т.І. Дослідження біологічної цінності молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки. – Полтава: ПУЕТ. – 2011. – № 1 (52). – С. 94–98.

2

Юдіна Т.І. Молочно-рослинні фарші функціонального призначення / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки: науковий журнал. – Д.: ДонНУЕТ. – 2012. – № 1 (53). – С. 166–171.

3

Юдіна Т.І. Обґрунтування вибору рослинної сировини для виробництва комбінованих фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Д.: ДонНУЕТ. – 2012. – Вип.29. – Том 2. – С. 322–328. http://foodind.donnuet.dn.ua/download/ua/2012/29/2t/Yudina.pdf

4

Дейниченко Г.В. Визначення показників безпеки молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Вісник СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ. – 2012. – № 12 (183). – Ч. 1. – С. 95–99.

5

Юдіна Т.І. Дослідження структурно-механічних властивостей молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.Б. Левіт, Д.С. Афенченко, І.А. Назаренко // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Серія: Технічні науки. – Одеса: ОНАХТ. – 2012. – Вип. 42. – Том 2. – С. 64–69.

6

Дейниченко Г.В. Дослідження харчової цінності молочно-рослинних фаршів функціонального призначення / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Збірник наук. праць ХДУХТ. Серія: Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – Х.: ХДУХТ. – 2012. –– С. 253-260.

7

G. Deynychenko. Quality index of dairy and vegetable-based semi-finished products on basis of protein concentrates from buttermilk / G. Deynychenko, T.Yudina, I. Nazarenko // Journal of food and packaging Science. Technique and Technologies Year I. –  Bulgaria. – 2013. – № 2. – р. 237–241. http://www.academia.edu/7517030/INVESTIGATION_OF_SOME_LOCAL_BULGARIAN_CULINARY_SPICES._2._COSTMARY_Chrysanthemum_balsamita_L._

8

Дейниченко Г.В. Вплив теплової обробки молочно-рослинних фаршів на вміст функціональних інгредієнтів / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Сборник научных трудов SWorld. Випуск 3. Том 13. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – С. 46-51 (входить до російської науковометричної бази РІНЦ). http://www.sworld.com.ua/konfer32/912.pdf

9

T. Yudina Вiological value study for milk-plant minced masses from buttermilk concentrate / T.Yudina, I. Nazarenko // The advanced science journal. – United states. – 2014. – P. 70-73 (входить до науковометричної бази IndexCopernicus). http://www.advancedscience.org/2014/2/070-073.pdf

10

T.Yudina. Сomprehensive evaluation of quality of milk and vegetable mince with buttermilk concentrate / T.Yudina Т., I. Nazarenko // Journal of EcoAgriTourism. Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourusm. International Conference on New Research in Food and Tourism. – 2014. – Vol. 10. – Nо. 1. – P. 143-150. http://www.rosita.ro/jeat/archive/1_2014.pdf

11

Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, Р.П. Никифоров // Східно-Європейський журнал передових технологій – Х.: «Технологічний центр» – 2015. – № 3/10 (75) – с. 10-15 (входить до науковометричної бази IndexCopernicus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/43407/41741

12

Назаренко І.А. Біологічна цінність молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, Т.І. Юдіна // Вісник ДонНУЕТ (подано до друку)

13

Юдіна Т.І. Комплексна оцінка якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Вісник ДонНУЕТ (подано до друку)

Тези

1

Юдіна Т.І. Розробка технології молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали 77-ої наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”,11-12  квітня 2011 р. К.:НУХТ, 2011 – Ч. 1. – С. 179-180.

2

Юдина Т.И. Обоснование соотношения рецептурных компонентов молочно-растительного фарша / Т.И. Юдина, И.А. Назаренко // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VІІI Междунар. каучн. – практич. конф., Могилев: УО «МГУП», 2011 – Ч. 2. – с. 284.

3

Оліфіров О.В. Використання електронних ресурсів у наукових дослідженнях з розробки технології напівфабрикату молочно-рослинного фаршу / О.В. Оліфіров, Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку», 7-9 вересня 2011р. – Святогірськ, 2011р. – С. 160-163.

4

Юдіна Т.І. Дослідження вітамінного складу молочно-рослинних фаршів функціонального призначення / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Проблеми гігієни і технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку. [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, [Донецьк]:  19-20 квіт. 2012р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту [та ін.], – редкол: Садэков А.А. (голова орг. ком.) [та ін.], – Донецьк: [Вид-во Донец. Нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського],  2012. – С. 155-157

5

Юдіна Т.І. Дослідження мінерального складу молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 25 квітня 2012 р. : редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2012. – Ч. 1. – С. 107

6

Юдина Т.И. Обоснование параметров и сроков хранения молочно-растительных фаршей / Т.И. Юдина, И.А. Назаренко // Направления развития технологии, организации и гигиены питания в современных условиях: Сб. материалов Международной научно-практ. конф. / науч. ред. Ю.Н. Зубцов; Орловский государственный институт экономики и торговли. – Орел: ОООПФ «Картуш» , Издательство Орел ГИЭТ, 2012. – С. 250-252.

7

Юдіна Т.І. Технологія молочно-морквяного фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» , 29-30 жовтня 2012р. – К.: НУХТ, 2012 р. – С. 21-23. http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/2012_Zdobutky_problemy_ta_perspektyvy_rozvytku_HRTB.pdf

8

Юдіна Т.І. Напрямки використання молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 6-7 листопада 2012р. – Одеса: ОНАХТ,  2012. – Том 2. – С. 100-101.

9

Юдіна Т.І. Вплив пектиновмісної овочевої сировини на якість молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15-16 листоп. 2012 р., м. Донецьк – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012 – С. 170-172

10

Юдіна Т.І. Дослідження харчової цінності молочно-гарбузового фаршу / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, В.В. Бугрім // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15-16 листоп. 2012 р., м. Донецьк – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012 –  С. 136-138

11

Юдіна Т.І. Дослідження якості напівфабрикату молочно-кабачкового фаршу / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко , Х.О. Константінова // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15-16 листоп. 2012 р., м. Донецьк – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012 –  С. 152-154

12

Юдіна Т.І. Використання комбінованих фаршів у технологіях продуктів харчування / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко , Х.О. Константінова // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, 2013 р., 21-22 берез., м.Донецьк / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 99-101.

13

Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-гарбузового фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, В.В. Бугрім // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, 2013 р., 21-22 берез., м.Донецьк / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 265-267.

14

Юдіна Т.І. Дослідження біологічної цінності молочно-морквяного фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Збірник праць за підсумками ІІІ міжнародної  науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів „Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем  виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства”, 24-25 квітня 2013р.– Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013р. – С.210-211.

15

Юдіна Т.І. Дослідження біологічної цінності молочно-кабачкового фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» ,29 жовтня 2013 р. К.:НУХТ, 2013 –– С. 43-45.

16

Юдіна Т.І. Обґрунтування вибору рослинної сировини для виробництва молочно-рослинного фаршу / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 5-6 листопада 2013р. – Одеса: ОНАХТ, 2013 р. – С.133-134.

17

Топольник В.Г. Оценка качества молочно-растительных фаршей на основе концентрата из пахты / В. Г. Топольник, Т.И. Юдина, И.А. Назаренко // Современная торговля: теория, практика, перспективы развития. ІІІ международная инновационная научно-практ. конф., май 2014г. – Москва: Московский гуманитарный университет. – С. 361-363.

18

Назаренко И.А. Инновационные технологии комбинированных фаршей на основе концентрата из пахты / И.А. Назаренко, А.О. Сень // Торговое дело: молодежь – будущее отрасли: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции [Электронный ресурс]. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2014 — 119-121 с.

19

Юдина Т.И. Технология молочно-морковного фарша на основе концентрата из пахты / Т.И. Юдина, И.А. Назаренко, Н.В. Ткаченко // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Питання технології та гігієни харчування» м. Донецьк, ДонНУЕТ, 21-22 листопада 2013р. – С. 50-52.

20

Юдіна Т.І. Напрямки використання молочно-гарбузового фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко, Н.В. Ткаченко // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Питання технології та гігієни харчування» м. Донецьк, ДонНУЕТ, 21-22 листопада 2013р. – С. 52-54.

21

Дейниченко Г.В. Використання пектиновмісної овочевої сировини у технології молочно–рослинних фаршів / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві : міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 12-14 листопада 2014 р. : редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. –  С. 25-27. 

22

Назаренко І.А. Обґрунтування параметрів зберігання молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, К.П. Близнюк // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учен. і студ. – Х.: ХДУХТ. – 2015. – Ч. 1. – С. 123.           

23

Назаренко І.А. Технологія молочно-морквяного фаршу на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, К.С. Філатова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учен. і студ. – Х.: ХДУХТ. – 2015. – Ч. 1. – С. 140.

24

Назаренко І.А. Дослідження впливу теплової кулінарної обробки на вміст β-каротину та вітаміну А в молочно-морквяному фарші / І.А. Назаренко, К.С. Філатова // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді” (подано до друку)

Патенти на корисну модель

1

Пат. на корисну модель 83885 Україна, МПК А 23 С 23/00. Спосіб отримання молочно-рослинного фаршу / Т.І. Юдіна, Г.В. Дейниченко, І.А. Назаренко; заявник та патентовласник ДонНУЕТ (Україна). – № 201212727; заявл. 08.11.2012; опубл. 10.10.2013, Бюл. №19. –4 с. http://uapatents.com/6-83885-sposib-otrimannya-molochno-roslinnogo-farshu.html

2

Пат. на корисну модель 83884 Україна, МПК А 23 С 23/00. Спосіб отримання напівфабрикату молочно-кабачкового фаршу / Т.І. Юдіна, Г.В. Дейниченко, І.А. Назаренко, Х.О. Константінова; заявник та патентовласник ДонНУЕТ (Україна). – № 201212726; заявл. 08.11.2012; опубл. 10.10.2013, Бюл. №19. – 3 с. http://uapatents.com/5-83884-sposib-otrimannya-napivfabrikatu-molochno-kabachkovogo-farshu.html

3

Пат. на корисну модель 84366 Україна, МПК А 23 С 23/00. Спосіб одержання напівфабрикату комбінованого фаршу / Т.І. Юдіна, Г.В. Дейниченко, І.А. Назаренко, В.В. Бугрім; заявник та патентовласник ДонНУЕТ (Україна). – № 201212728; заявл. 08.11.2012; опубл. 25.10.2013, Бюл. №20. – 4 с. http://uapatents.com/5-84366-sposib-oderzhannya-napivfabrikatu-kombinovanogo-farshu.html